Bovengrondse infra

Groots presteren met een relatief klein team

3 novem­ber 2022

Gepu­bli­ceerd artikel in vakblad OTAR nr. 5 – 2022

GW Leiding­tech­niek BV uit Helmond weet door inno­va­tie, kennis en erva­ring ieder drink‐ en afval­wa­ter­pro­ject tot een succes te reali­se­ren. De orga­ni­sa­tie is gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerp, de uitvoe­ring en de nazorg van drinkwater‐ en afval­wa­ter­lei­din­gen en de daarbij beho­rende faci­li­tei­ten. Veilig­heids­voor­schrif­ten staan hoog in het vaandel. Continu overleg en afstem­ming met alle bij het project betrok­ken partijen vormen daar­naast, samen met een hecht team van mede­wer­kers met ruime kennis en erva­ring in de branche, de basis voor een solide samen­wer­king met een breed scala aan opdracht­ge­vers op nati­o­naal niveau.

Project Theemsweg Rotterdam

Het haven­be­drijf Rotter­dam reali­seert met het Theems­weg­tracé een nieuwe spoor­weg voor het laatste deel van de Betu­we­spoor­lijn rich­ting de Rotter­damse haven. Over dit spoor rijden het gehele jaar goede­ren­trei­nen.

Voor de brand­weer is het van belang om bij cala­mi­tei­ten snel inzet­baar te zijn en te kunnen vertrou­wen op een opti­maal func­ti­o­ne­rende blus­in­stal­la­tie. Als partner van bouw­com­bi­na­tie SaVe kreeg GW Leiding­tech­niek BV opdracht voor de detai­len­gi­nee­ring, inkoop en aanleg van deze blus­lei­ding­in­stal­la­tie met een lengte van ruim 3.800 meter. In dit project werd een kruis­lings gewik­kelde poly­es­ter buis met trek­vaste rubberring‐verbinding toege­past, in diame­ters 200 mm en 250 mm.

Het werk bestond uit de aanleg van de blus­lei­din­gen, onder­grondse brand­kra­nen en verbin­din­gen naar de bronnen en pomp­in­stal­la­ties. De uitda­ging van dit project zat in de gehele afstem­ming met stake­hol­ders. Omdat aangren­zende bedrijfs­pro­ces­sen geen hinder mochten onder­vin­den van de werk­zaam­he­den werd beslo­ten de werk­zaam­he­den voor­na­me­lijk ’s avonds en in het weekend uit te voeren. Het volle­dige systeem werd afge­perst op een druk van 15 bar, werd gevuld opge­le­verd en heeft alle proce­du­res naar volle tevre­den­heid door­staan.

Project stamriool Oss Oijen

In opdracht van water­schap Aa en Maas heeft GW Leiding­tech­niek BV in de periode van april tot en met decem­ber 2021 een deel van het stam­ri­ool tussen Oss en Oijen gere­no­veerd. De beton­nen koker tussen Oss en Oijen stamt uit de jaren 60 en is dus al tien­tal­len jaren oud. Door de slechte kwali­teit van het beton is een reno­va­tie van het riool nood­za­ke­lijk. Het totale traject bedraagt onge­veer 4 kilo­me­ter en is opge­deeld in vier fasen. Fase 1 en fase 3 zijn eerder uitge­voerd door GW Leiding­tech­niek BV, momen­teel wordt fase 4 uitge­voerd. De plan­ning is dat deze werk­zaam­he­den eind 2022 opge­le­verd worden waarmee het volle­dige project kan worden afge­rond.

Fase 3 2020 – 2021

In 2020 is opdracht verstrekt voor de bouw­team­fase 3. In deze fase is het belang­rijk om nauw­keu­rig te onder­zoe­ken wat de beste manier zou zijn om dit betref­fende gedeelte van het stam­ri­ool te reno­ve­ren. Doordat de samen­wer­king tussen de diverse partijen naar volle tevre­den­heid van de opdracht­ge­ver verliep, is de samen­wer­king voort­ge­zet in de uitvoe­rings­fase vanaf april 2021.

Het traject van zo’n 1680 meter loopt door een aantal weilan­den, waar­door goed overleg met grond­ei­ge­na­ren nood­za­ke­lijk is. Op de werk­lo­ca­tie is een tijde­lijke pomp­in­stal­la­tie (TPI) geplaatst met vier bouw­put­ten om de bestaande riool­ko­ker heen. Wanneer de koker droog stond, werd het moge­lijk om via de bouwput in de koker het H2S‐aangetaste beton te reini­gen en schoon te stralen. Dit proces duurt onge­veer 3 maanden. Na diverse contro­les werd de koker construc­tief hersteld en bekleed met GVK (glas­ve­zel kunst­stof) versterkte koke­r­ele­men­ten. Deze elemen­ten zijn afge­vuld met cement­ge­bon­den vulmid­del, zodat alles goed op zijn plaats blijft zitten. Eind decem­ber 2021 kon het riool­wa­ter weer door de nieuw gere­no­veerde koker stromen en werd het riool weer volle­dig in gebruik genomen.

Fase 4 – 2022

Na succes­volle afron­ding van fase 1 en fase 3, wordt momen­teel de laatste fase, fase 4, uitge­voerd door GW Leiding­tech­niek BV. Fase 4 betreft een traject van onge­veer 1,5 kilo­me­ter en loopt gedeel­te­lijk door het buiten­ge­bied ten noorden van Oss en een deel door het bewoond gebied van Oss. Net als in de vorige fase wordt riool­wa­ter afge­voerd via een tijde­lijke boven­grondse pomp­in­stal­la­tie, zodat het proces gedu­rende de uitvoe­rings­werk­zaam­he­den niet verstoord wordt. Momen­teel is GW Leiding­tech­niek BV doende met het reini­gen en stralen van de kokers via diverse tijde­lijke bouw­put­ten. Na controle van de gestraalde kokers wordt gestart met het construc­tief herstel, even­eens met GVK (glas­ve­zel kunst­stof) versterkte elemen­ten. GW Leiding­tech­niek BV verwacht de werk­zaam­he­den in decem­ber 2022 volle­dig afge­rond te hebben, waarna het riool weer in gebruik genomen kan worden, de omge­ving cultuur­tech­nisch kan worden hersteld en de tijde­lijke pomp­in­stal­la­tie kan worden verwij­derd.

Pin It on Pinterest

Share This