Bovengrondse infra

Nieuwe innovaties van GW Leidingtechniek op de Dio Markt

26 augus­tus 2022

Dio Innovatiemarkt

Op dinsdag 6 septem­ber én donder­dag 8 septem­ber is GW Leiding­tech­niek BV aanwe­zig op de Dio Inno­va­tie­markt, geor­ga­ni­seerd door Plat­form Dio. Het jaar­lijks terug­ke­rend evene­ment voor bedrij­ven uit de Bouw en Infra­bran­che, waar bedrij­ven hun inno­va­ties tonen via prak­tij­kop­stel­lin­gen en demon­stra­ties. Daar­naast is er ook een gezel­lige bbq en netwerk­bor­rel.

GW Leiding­tech­niek BV is aanwe­zig met de presen­ta­tie van onze eigen inno­va­tieve tech­nie­ken:

Aanboren onder druk

GW Leiding­tech­niek BV heeft in eigen beheer een unieke methode ontwik­keld voor het aanbo­ren van leidin­gen onder druk. Terwijl de aan te boren leiding in bedrijf is, kunnen wij met deze tech­niek aftak­kin­gen reali­se­ren. Opmer­ke­lijk is de dimen­sie van aanslui­ten. Dit kan name­lijk tot 1.500 mm op hoofd­lei­din­gen tot 2.000 mm. Lees hier meer over onze nieuwe methode ‘aanbo­ren onder druk’.

Riothermie

Met Riother­mie wordt warmte uit afval­wa­ter benut als bijdrage aan het duur­zaam verwar­men. Een nieuwe tech­niek die wij in samen­wer­king met gemeente Rotter­dam uitwer­ken. Precies weten hoe het werkt? Lees hier verder over Riother­mie.

Platform Dio

Dit plat­form is een kennis­plat­form bestaande uit ca. 50 orga­ni­sa­ties vanuit de infra­markt. Het plat­form heeft als doel kennis te delen uit de dage­lijkse prak­tijk en het orga­ni­se­ren van bijeen­kom­sten voor de branche.

Wat is de Dio Innovatiemarkt?

  • Kennis delen door demon­stra­tie van nieuwe produc­ten.
  • Nieuwe samen­wer­kin­gen ontwik­ke­len door middel van inno­va­tieve ideeën.
  • Netwer­ken met bestaande en nieuwe klanten, leve­ran­ciers of part­ners.
  • Ruim 25 expo­san­ten en een inte­res­sant programma aanbod.

Inte­resse in het bezoe­ken van de Dio Inno­va­tie­markt en het bekij­ken van de nieuw­ste inno­va­ties in de Bouw en Infra? Meld je dan aan via ikdoemee@​platformdio.​nl

Pin It on Pinterest

Share This