Bovengrondse infra

Start renovatie hoofdrioolgemaal en persleiding Delft

14 juni 2021

Op maandag 14 juni 2021 is de bouw­team­over­een­komst gete­kend tussen gemeente Delft en de bouw­com­bi­na­tie Aanne­mings­maat­schap­pij Vobi bv & GW Leiding­tech­niek BV. Dit is de offi­ci­ële start van de reno­va­tie van het hoofd­ri­ool­ge­maal en pers­lei­ding aan de Slau­er­hoff­laan in Delft.

Gezamenlijk Werken Door Verbinding

Voor het opstel­len van het plan ontstond er in de afge­lo­pen twee maanden een inten­sieve samen­wer­king tussen Aannemings­maat­schap­pij VOBI bv en GW Leiding­tech­niek BV. Vanuit de opdracht­ge­ver van het project, gemeente Delft, volgde begin juni het bericht dat wij de winnende inschrij­ver zijn voor het ontwerp en uitvoe­ring van dit bijzon­dere project.  Het project heeft als uitda­ging om een kwali­ta­tief hoog­waar­dige reno­va­tie te reali­se­ren binnen het taak­stel­lend budget vanuit gemeente Delft.

Meer weten?

In de komende tijd zullen we het verloop van dit prach­tige project in Delft met u delen. Voor meer infor­ma­tie of vragen over het project kunt u contact opnemen met Rob Hoog­er­vorst, bereik­baar via tele­foon­num­mer 0628178020 of via e‑mail rob@​gwleidingtechniek.​nl.

Pin It on Pinterest

Share This