Bovengrondse infra

Osse poep en pies even met een omweg naar Oijen

6 juni 2021

Rioolrenovatie Oss-Ooijen GW Leidingtechniek

- Zoals gepu­bli­ceerd in het Brabants Dagblad –

Het omvang­rijke riool tussen Oss en de zuive­rings­in­stal­la­tie in Oijen wordt opge­knapt. Een ingrij­pende, inge­wik­kelde en 6 miljoen euro kostende klus – vooral vanwege de tijde­lijke omweg voor Osse poep, pies en regen­wa­ter. 

Je zou er theo­re­tisch gezien met een beetje auto door­heen kunnen rijden. Het Osse riool, waar­door de ontlas­ting van de hele stad naar de zuive­rings­in­stal­la­tie van Oijen wordt getrans­por­teerd, heeft een gigan­ti­sche omvang: 2,65 meter breed, 1,65 meter hoog en 4,4 kilo­me­ter lang. Maar het riool is na een jaar of vijftig hoog­no­dig aan vervan­ging toe. En dat is gemak­ke­lij­ker gezegd dan gedaan. Het opknap­pen en herstel­len van het riool is slechts een rela­tief klein onder­deel van deze gigan­ti­sche opera­tie die een week of zes geleden is gestart en tot zo’n beetje kerst duurt.

Kost­bare klus

Water­schap Aa en Maas, eige­naar en beheer­der van het riool, trekt nood­ge­dwon­gen van alles uit de kast voor deze omvang­rijke, ingrij­pende en kost­bare klus. Johan­nes Boersma is de project­lei­der die voor het water­schap het karwei – de kosten zijn geraamd op 6 miljoen euro – moet klaren. „Vanwege de omvang en de complexi­teit is dit inder­daad wel een flinke uitda­ging. Het Osse riool is groter dan gebrui­ke­lijk en dat maakt het vrij speci­aal.” Hij legt uit dat het riool vanaf het verza­mel­punt aan de Brabant­laan, waar alle gemeen­te­lijke riolen bijeen­ko­men, lang­zaam afloopt om uitein­de­lijk bij de water­zui­ve­ring uit te komen. „Dat heeft tot gevolg dat we een alter­na­tieve route voor het riool moeten reali­se­ren.”

De aanleg van dat alter­na­tief – een soort tijde­lijke bypass – is op zich niet zo’n hele heisa, stelt Boersma. Tussen Oss en Teef­fe­len ligt inmid­dels al voor ruim 2 kilo­me­ter aan grote stalen buizen. Die zijn bij de verschil­lende woon­hui­zen en diverse wegen op het traject (waar­on­der de Beatrix­weg) omhoog geleid – jumpers noemen ze die in jargon. Maar dan duikt er een ander probleem op, want het riool­wa­ter stroomt dan niet als vanzelf weg. De oplos­sing van het water­schap: de bouw van een gigan­ti­sche pomp­in­stal­la­tie die ervoor moet zorgen dat er per uur zo’n 1500 tot bij flinke regen­val 10.000 kuub water – miljoe­nen liters – van Oss naar Oijen kan worden gepompt.

Lees het artikel over de riool­re­no­va­tie in Oss‐Oijen verder op de website van Brabants Dagblad:
www.bd.nl/oss-e‑o/osse-poep-en-pies-even-met-een-omweg-naar-oijen~a602c08c/

Pin It on Pinterest

Share This