Bovengrondse infra

Werkzaamheden langs de Maas in afrondende fase

5 novem­ber 2020

Bron: Omroep Venlo

Werk­zaam­he­den langs de oever van de Maas zorgen er al enkele maanden voor dat wande­laars die graag door het gebied lopen op sommige plekken hun route moeten aanpas­sen. Het gaat om een ruim 4 kilo­me­ter lange riool­lei­ding die compleet vernieuwd wordt.

Voor Water­schaps­be­drijf Limburg (WbL) was het niet moge­lijk de nieuwe leiding meteen naast de oude aan te leggen. Daarom is beslo­ten om tijde­lijk een boven­grondse leiding in het gebied langs de Maas aan te leggen, zodat de oude leiding vervol­gens vervan­gen kon worden.

Explosieven in de grond

Het was volgens Arnold Janssen, bestuurs­lid van WbL, een grote klus gewor­den als het bedrijf de nieuwe leiding naast de oude zou aanleg­gen. ‘Tijdens ons onder­zoek kwam naar boven dat er nog  veel oude explo­sie­ven in de grond zitten naast de Maas, en die zouden dan eerst alle­maal verwij­derd moeten worden’, legt hij uit. Vandaar dat er dus werd beslo­ten om een tijde­lijke leiding aan te leggen.

Afrondende fase

In de zomer zijn de werk­zaam­he­den van start gegaan en over enkele weken wordt de nieuwe leiding in gebruik genomen. ‘De aanslui­ting in Venlo is klaar en in Velden hebben we alleen nog maar een klein stukje werk en dan kunnen we de werk­zaam­he­den gaan afron­den. Daarna wordt de tijde­lijke leiding ook weer opge­ruimd en wordt het gras opnieuw inge­zaaid zodat het er over een jaar weer hele­maal als normaal uit ziet’, aldus het bestuurs­lid van het water­schaps­be­drijf.

In opdracht van Water­schaps­be­drijf Limburg voert GW Leiding­tech­niek BV de leiding­werk­zaam­he­den uit in dit project.
Bekijk hier het nieuw­si­tem op Omroep Venlo over het project in Velden‐Venlo.

Pin It on Pinterest

Share This