Bovengrondse infra

Tendermanager die de projecten pijplijn gevuld houdt!

25 maart 2022

Vacature: Tendermanager

(40 uur – standplaats Helmond)

Onder­grondse en boven­grondse infra­struc­tuur, dat is wat wij doen bij GW Leiding­tech­niek BV. Door heel Neder­land leggen wij leidin­gen aan. Onze project­lo­ca­ties zijn vaak in een water­win­ge­bied of bij een riool­wa­ter­zui­ve­ring. Maar een gemeente kan ons ook een stede­lijk gebied instu­ren. Ons speci­a­lisme? Dat zijn drink‐ en afval­wa­ter projec­ten. Om ervoor te zorgen dat er conti­nue projec­ten in de pijp­lei­ding zitten, zoeken wij een tender­ma­na­ger die aanbe­ste­din­gen binnen­haalt.

‘Als tender­ma­na­ger orga­ni­seer ik het tender­pro­ces van A tot Z. Hebben we gewon­nen? Dan draag ik het contract over aan mijn collega’s in de uitvoe­ring. Kunnen zij mooi aan de slag! Daarbij houd ik natuur­lijk een oogje in het zeil of het alle­maal verloopt zoals afge­spro­ken.’

Dit ga je doen

 • Als tender­ma­na­ger leid jij het hele tender­pro­ces (van aanvraag tot aanbie­ding) en ben jij als team­lei­der verant­woor­de­lijk voor het aanstu­ren van de mensen die werken bij het Bedrijfs­bu­reau.
 • Jouw focus ligt op onze klanten: zij vragen, jij kijkt wat wij kunnen bieden.
 • Jouw doel is tenders winnen, zodat er altijd projec­ten in de pijp­lei­ding zitten.
 • Tender gewon­nen? Dan draag je de opdracht over naar het project­team voor de uitvoe­ring.
 • Hier stopt jouw werk niet. Jij ziet erop toe dat de opdracht goed wordt uitge­voerd en evalu­eert het tender­pro­ces.

Dit ben jij

 • Je bent een ervaren tender­ma­na­ger uit de bouw­we­reld. Je weet alles van GWW‐werken, zowel over het ontwerp, de voor­be­rei­ding als de uitvoe­ring. Het aanbe­ste­dings­recht ken jij op jouw duimpje.
 • Wie is de manager? Jij bent een manager in hart en nieren waarbij je de Bedrijfsbureau‐medewerkers (6fte) aanstuurt en bege­leidt zodat zij het beste uit zich­zelf weten te halen.
 • Je bent crea­tief en analy­tisch sterk: jij ziet altijd (commer­ci­ële) kansen.
 • Werken onder tijds­druk is voor jou geen probleem: daar word je zelfs scher­per van!
 • Jij bent ons visi­te­kaartje: je spreekt goed Neder­lands en ziet er altijd repre­sen­ta­tief uit.

Wij bieden

 • Een dyna­mi­sche functie bij een van de meest inno­va­tieve bedrij­ven in de sector. Geen project is bij ons hetzelfde.
 • Een flinke uitda­ging: door het binnen­sle­pen van tenders draag jij bij aan ons succes!
 • Veel ontwik­kel­mo­ge­lijk­he­den; zo blijf je de beste.
 • Je krijgt een plekje in een gedre­ven en ambi­ti­eus team.
 • Goede balans tussen werk en privé. Op kantoor kun jij jouw team het beste aanstu­ren, een keer thuis­wer­ken omdat dat even beter uitkomt is geen probleem!
 • Jouw salaris ligt tussen de € 4.000 en € 6.000 bruto per maand op basis van een 40‐urige werk­week, afhan­ke­lijk van je leef­tijd en erva­ring.
 • 30 vakan­tie­da­gen inclu­sief 10 atv‐dagen.
 • Een smartphone en laptop.
 • En succes­sen: die vieren we samen!

Solliciteer bij GW Leidingtechniek BV

Ben jij die ervaren tender­ma­na­ger die onze pijp­lijn gevuld houdt met nieuwe projec­ten én enthou­si­ast gewor­den van deze vaca­tu­re­tekst? Stuur dan jouw cv en moti­va­tie­brief naar Barbara de Bruijn: barbara@​gwleidingtechniek.​nl.
Heb je vragen over de vaca­ture? Bel dan gerust even met Barbara via 0492 579 640. Zij kan je alles vertel­len over deze baan!

   Pin It on Pinterest

   Share This