Bovengrondse infra

Verleggen rioolleiding en drinkwaterleiding in Cuijk

Cuijk Aanleg persriool inbouwdag

In opdracht van gemeente Cuijk heeft GW Leiding­tech­niek BV in januari 2022 een persriool‐ en drink­wa­ter­lei­ding over onge­veer 100 meter verlegd. Vanwege nieuw­bouw­plan­nen in gemeente Cuijk moesten deze twee leidin­gen worden verlegd.

Goede voorbereiding

De eerste stap was het aanbren­gen van de bema­ling en het aanleg­gen van de nieuwe GVK leiding. Deze leiding is vervol­gens beproefd op 6 bar. Hierna startte het inbou­wen van de nieuwe leidin­gen op de bestaande AC leidin­gen. Hier­voor zijn twee aanbo­rin­gen onder druk gemaakt. Hierbij werd een RVS aanboor­za­del geplaatst op de leiding, welke we voor het aanbo­ren altijd testen op water­dicht­heid. Via de aanbo­rin­gen werden op de inbouw­dag twee blazen (‘ballon­nen’) in de leiding gezet, die ervoor zorgen dat het te vervan­gen leiding­deel wordt inge­blokt. Hier­door kon alleen het inge­blokte leiding­deel worden leeg­pom­pen en niet de gehele pers­lei­ding van 5,5 kilo­me­ter. Dat scheelt uren pompen en dus enorm veel tijd.

Werken onder tijdsdruk

De groot­ste uitda­ging in dit project was het werken onder tijds­druk. Het pers­ri­ool mocht name­lijk maar maxi­maal 10 uur buiten gebruik zijn. Op de inbouw­dag zijn de onder­staande werk­zaam­he­den volgens plan­ning uitge­voerd:

 • Gemaal afscha­ke­len en de leiding inblok­ken door Water­schap Aa en Maas
 • Blazen zetten in de leiding via de aanboor­za­dels
 • Bestaande leiding onder­bre­ken
 • Bestaande leiding leeg­pom­pen
 • Bestaande leiding rooien
 • Nieuwe leiding aanbren­gen waar nog een gedeelte van de oude leiding lag
 • Koppe­len bestaande en nieuwe leidin­gen
 • Aanvul­len en verdich­ten sleuf waar nieuwe leidin­gen in liggen.
 • Nieuwe en bestaande leiding tussen de blazen vullen met water
 • Blazen verwij­de­ren uit de leiding
 • Afslui­ters openen en gemaal weer in bedrijf nemen door Water­schap Aa en Maas

Aanleg drinkwaterleiding

Na de aanleg van het pers­ri­ool startte de werk­zaam­he­den voor het aanleg­gen van de drink­wa­ter­lei­din­gen. Bij drink­wa­ter is het ontzet­tend belang­rijk dat onze monteurs schoon en hygi­ë­nisch werken. Na de goed­keu­ring van een water­mon­ster van de nieuwe drink­wa­ter­lei­ding werd de leiding weer in gebruik genomen. Weer een klus geklaard naar volle tevre­den­heid van de opdracht­ge­ver!

“Een vroege start van de dag en een dubbele ploeg waren nodig voor het klaar­krij­gen van alle werk­zaam­he­den op de inbouw­dag. Door de goede voor­be­rei­ding en het harde werk van onze mensen lukte het om alles binnen de gestelde tijd af te ronden.”

Thomas Cree­mers

Uitvoer­der, GW Leiding­tech­niek BV

Gemeente Cuijk

Cuijk

2021 – 2022

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This