Bovengrondse infra

Ondertekening samenwerking op Riothermie met het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam

17 febru­ari 2022

Ondertekening contract Riothermie 2022

Binnen de grenzen van de gemeente Rotter­dam ligt een zeer uitge­breid netwerk van riool­pers­lei­din­gen met een grote ener­gie­po­ten­tie. Met de komst van nieuwe energie‐concessiegebieden, waar meer warmte/koude‐opslag binnen het gebied moet worden opge­wekt, zal er een toene­mende vraag aan lage tempe­ra­tuur ener­gie­win­ning komen.  Zo ook door ener­gie­win­ning uit riool­wa­ter, riother­mie genaamd.

GW Leiding­tech­niek BV en het Inge­ni­eurs­bu­reau Gemeen­te­wer­ken Rotter­dam hebben daarom een inno­va­tief systeem ontwik­keld om warmte te winnen uit het riool­wa­ter wat door de pers­lei­din­gen stroomt: de Rio‐warmtewisselaar!

De Rio‐warmtewisselaar

Het Rotter­damse riool­sys­teem is één van de groot­ste syste­men van Neder­land, name­lijk uit zo’n 1.000 riool­ge­ma­len en bijna 400 km aan pers­lei­ding. Het rela­tief warme riool­wa­ter in deze leidin­gen biedt een enorm ener­gie­po­ten­tie. Door het vervan­gen van een deel van de pers­lei­din­gen in de toekomst kunnen we op een slimme manier onder­zoek doen naar warm­te­win­ning uit riool­wa­ter. Meer weten? Bekijk de website van het water­lo­ket van Gemeente Rotter­dam.

Bouw prototype

De komende maanden werken we geza­men­lijk aan het ontwerp en de bouw van het proto­type. Net na de zomer gaan we aan de slag met de instal­la­tie en de test­fase. We hopen dat deze samen­wer­king gaat leiden naar een goede basis voor nieuwe ontwik­ke­lin­gen en inno­va­ties op het gebied van warm­te­win­ning uit riool­pers­lei­din­gen.

Toepasbaar en betaalbaar systeem

Met de inno­va­tieve Rio‐warmtewisselaar neemt GW Leiding­tech­niek BV zijn verant­woor­de­lijk­heid in het duur­zaam onder­ne­men. We zien om ons heen dat gemeen­ten hun duur­zaam­heids­ei­sen moeten koppe­len aan de energie‐concessiegebieden in relatie tot riool­stel­sels en andere onder­grondse infra. Een goed toepas­baar en betaal­baar systeem, op het gebied van warm­te­win­ning uit het pers­lei­ding­net­werk, kan dan van grote waarde zijn! Dit is een voor­beeld van een samen­wer­kings­ver­band met syner­gie.

Werken bij GW Leidingtechniek BV

Vanzelf­spre­kend slagen onze projec­ten alleen met gemo­ti­veerde en goede vakmen­sen. Wil jij ook meewer­ken aan zo’n mooi inno­va­tief project? En meer leren over het werken in de onder­grondse infra? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Bekijk onze vaca­tu­res of neem contact op met één van onze collega’s. Wie weet ben jij dan binnen­kort onder­deel van ons gezel­lig GW‐team!

Zie jij op dit moment geen gepaste functie maar wil je wel graag bij ons werken? Neem gerust contact met ons op door een e‑mail te sturen of te bellen. 

Pin It on Pinterest

Share This