Bovengrondse infra

Rioolrenovatie Oss‐Oijen

Rioolrenovatie Oss Oijen

In opdracht van water­schap Aa en Maas heeft GW Leiding­tech­niek BV in de periode van april tot en met decem­ber 2021 een deel van het stam­ri­ool tussen Oss en Oijen gere­no­veerd. De beton­nen koker tussen Oss en Oijen is al tien­tal­len jaren oud. Door de slechte kwali­teit van het beton is een reno­va­tie van dit riool enorm gewenst. Het totale traject bedraagt onge­veer 4 km en de reno­va­tie­werk­zaam­he­den zijn opge­deeld in vier fasen. GW Leiding­tech­niek BV heeft eerder al fase 1 uitge­voerd en hebben nu ook het werk voor fase 3 op zich genomen.

Bouwteamfase

In 2020 heeft GW Leiding­tech­niek BV de aanbe­ste­ding voor de bouw­team­fase gewon­nen. In de bouw­team­fase was het belang­rijk om goed te onder­zoe­ken wat de beste manier was om dit gedeelte stam­ri­ool te reno­ve­ren. Doordat de samen­wer­king in deze fase zo goed verliep, is de samen­wer­king voort­ge­zet in de uitvoe­rings­fase vanaf april 2021.

Koker reinigen

Voor het reno­ve­ren van het stam­ri­ool tussen Oss en Oijen zijn een aantal stappen genomen. Het traject van zo’n 1680 meter loopt door een aantal weilan­den, waar­door een goed overleg met de grond­ei­ge­na­ren van belang was. Op de werk­lo­ca­tie is een Tijde­lijke Pomp­in­stal­la­tie (TPI) geplaatst met vier bouw­put­ten om de bestaande riool­ko­ker heen. Wanneer de koker droog stond, was het moge­lijk om via de bouwput in de koker het H2S aange­taste beton te reini­gen en schoon te stralen. Dit proces duurt zo’n drie maanden. Na het stralen van de kokers volgen er altijd testen om zeker te weten dat alles goed verlo­pen is.

“Je ziet de werk­zaam­he­den rondom de vier bouw­kui­pen, verder zie je niets, want dat gebeurt onder de grond.”

Harm van Ganzen­win­kel

Direc­teur, GW Leiding­tech­niek BV

Rioolrenovatie

Nadat de controle van de gestraalde kokers is goed­ge­keurd, wordt de koker construc­tief hersteld. Hierna wordt de koker bekleed met GVK (glas­ve­zel kunst­stof) versterkte koke­r­ele­men­ten. Deze koke­r­ele­men­ten zijn afge­vuld met cement­ge­bon­den vulmid­del, zodat alles goed op zijn plaats blijft zitten. Na de eind­con­trole samen met de opdracht­ge­ver kon het riool­wa­ter weer door de nieuwe gere­no­veerde koker stromen. Eind decem­ber 2021 is het riool weer volle­dig in gebruik genomen.

“Ik ben erg tevre­den over het verloop van het project. In het begin hadden we te maken met hoge water­stan­den en veel regen, waar­door we veel hebben moeten bemalen. Om de risico’s verder te mini­ma­li­se­ren is beton gestort tussen de bouw­kuip en de bestaande koker, waarmee wij het grond­wa­ter konden tegen­hou­den. Dit kostte ons extra tijd en werk in het begin, maar deze tijd hebben wij in de volgende fases hele­maal goed­ge­maakt.

Mede door de fijne samen­wer­king met water­schap Aa en Maas konden we ons geza­men­lijk bereik­bare doel behalen. Als eige­naar van GW Leiding­tech­niek BV ben ik daar erg trots op!”

Harm van Ganzen­win­kel

Direc­teur, GW Leiding­tech­niek BV

Waterschap Aa en Maas

Oss‐Oijen

2020 – 2022

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This