Bovengrondse infra

Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Luchtfoto project AWP Brabantse Delta

Water­schap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de reno­va­tie / vernieu­wing van de afval­wa­ter­pers­lei­ding (AWP). Deze leiding loopt van indu­strie­ter­rein Moer­dijk naar de riool­wa­ter­zui­ve­ring in Bath. We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat riool­af­val­wa­ter in West‐Brabant ook in de toekomst betrouw­baar en veilig vervoerd en gezui­verd kan worden.

Vervangen schuifafsluiters

Op meer­dere plekken in het tracée heeft GW Leiding­tech­niek BV complexe opera­ties uitge­voerd. Zoals het vervan­gen van drie vlin­der­klep­pen voor schuif­af­slui­ters. Dat bete­kent werken in beperkte ruimte én onder tijds­druk. De afval­wa­ter­lei­ding werd name­lijk tijde­lijk uit gebruik genomen. Binnen een tijds­be­stek van een aantal uur, moet de leiding dan weer in gebruik worden genomen. Belang­rijk om alles minu­ti­eus voor te berei­den en niets is aan het toeval over te laten. De leiding werd perfect op tijd weer in gebruik genomen, waar­door het trans­port van het afval­wa­ter weer door kan gaan. Met de drie nieuwe afslui­ters op hun plek.

Leidingverdubbeling

Op een ander punt in het tracée is de leiding verdub­beld over een lengte meer dan 3,5 km. Een uitbrei­ding die nodig was om de toename van het aantal afval­wa­ter ook in de toekomst aan te kunnen. De leiding­ver­dub­be­ling maakt uitein­de­lijk het onder­houd van leidin­gen makke­lij­ker en veili­ger. Door een leiding tijde­lijk uit te scha­ke­len voor onder­houd, kan de andere leiding gebruikt worden voor het vervoe­ren van het afval­wa­ter.

“We hadden te maken met een dijk, de beek en het erf van de boer. We gingen dwars over het erf heen en door de beek met een zinker. Deze twee zaken maakten het grond­werk erg complex. Uitein­de­lijk is het mooi om te zien dat je er nu hele­maal niets meer van ziet!”

Harm van Ganzen­win­kel

Direc­teur, GW Leiding­tech­niek BV

Complexe en slimme oplossingen

Bij een bestaande afslui­ter­put op het tracée heeft GW Leiding­tech­niek BV werk gere­a­li­seerd waar­door er voor het water­schap meer moge­lijk is qua capa­ci­teit, veilig­heid en onder­houd. Het aanpas­sen van deze put was een enorme uitda­ging, want het trans­port van het afval­wa­ter moest onge­stoord door­gaan. In de video hier­on­der vertelt direc­teur Harm van Ganzen­win­kel precies welke complexe en slimme oplos­sin­gen er zijn uitge­voerd. Dat maakt het een lastige klus, maar ook speci­aal. En met resul­taat, want het plan dat binnen is bedacht, komt buiten in de uitvoe­ring tot een succes.

Slimme oplos­sin­gen voor complexe vraag­stuk­ken. Van plan tot uitvoe­ring. GW Leiding­tech­niek BV heeft de erva­ring in huis om met de beste oplos­sin­gen te komen en ze succes­vol uit te voeren. Daar is het project AWP 2.0 een prach­tig voor­beeld van!

Publicaties van Brabantse Delta

AWP 2.0 leidingverdubbeling 2019 – 2020

AWP 2.0 aanpak persstations 2019 – 2022

AWP 2.0 procesautomatisering 2019 – 2020

Brabantse Delta

West‐Brabant

2019

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This