Bovengrondse infra

Rioolomlegging N69 bij Valkenswaard

Provin­cie Noord‐Brabant legt een nieuwe randweg aan rondom Valkens­waard (Grens­cor­ri­dor N69). De aanleg van de nieuwe randweg, die met name het vracht­ver­keer om Valkens­waard en Waalre moet leiden, zorgt voor een verbe­te­ring van de leef­baar­heid voor de bewo­ners in de regio. GW Leiding­tech­niek BV werkte in opdracht van hoofd­aan­ne­mer Boska­lis aan de rioolom­leg­ging van de N69 bij Valkens­waard.

Van ontwerp tot uitvoering

Provin­cie Brabant richt zich met deze nieuwe weg op duur­zaam­heid en inno­va­tie. Een weg die klaar is voor de toekomst. Het huidige mate­ri­aal van de riole­ring was verou­derd en werden door GW Leiding­tech­niek BV vervan­gen door duur­zame vari­an­ten. Naast uitvoer­der binnen dit project waren wij ook de ontwer­per van het nieuwe leiding­werk. In samen­wer­king met Aqua­brain is het eerste ontwerp in augus­tus 2019 gepre­sen­teerd aan Boska­lis en Water­schap De Dommel. Door betrok­ken­heid van veel partijen was het van belang om een breed gedra­gen oplos­sing voor het riool­ont­werp op te stellen. In nauw overleg zijn we in decem­ber tot een defi­ni­tief én uitvoe­rings­ont­werp gekomen.

Op twee locaties

In mei 2020 startte de eerste werk­zaam­he­den rondom de nieuwe randweg. De werk­zaam­he­den vonden op twee loca­ties plaats, bij Riet­ho­ven (krui­sing Akkers) en Wester­ho­ven (krui­sing N397).  Op de eerste locatie werden alle huidige mate­ri­a­len vervan­gen voor duur­zame vari­an­ten op het bestaande tracé. De PVC vrij­ver­val riool werd vernieuwd en er is een GVK mantel­buis aange­bracht. Op de tweede locatie waren de werk­zaam­he­den wat complexer.

Innovatief

Op de tweede locatie is een GVK leiding gelegd in een nieuw tracé en is de huidige beton­lei­ding verwij­derd. Het nieuwe leiding­werk moest daarbij worden aange­slo­ten met het bestaande riool. Op dit punt laten wij zien dat GW Leiding­tech­niek BV inno­va­tief is in het vervan­gen van leiding­werk. Waar moge­lijk laten wij name­lijk alles zo lang moge­lijk in tact. Uitein­de­lijk bouwen we binnen één dag alles om en sluiten het leiding­werk aan op het bestaande netwerk. Deze inno­va­tieve aanpak vergt een goede plan­ning vooraf met de opdracht­ge­ver en conti­nue afstem­ming met de uitvoer­ders op locatie. Met deze werk­wijze redu­ce­ren wij op de kosten, bijvoor­beeld de huur­kos­ten van machi­nes. Veel opdracht­ge­vers vinden dit erg aantrek­ke­lijk in hun keuze voor een geschikte partner in leiding­werk. Door op deze manier mee te denken in projec­ten, laten wij onze meer­waarde zien.

Een mooi stukje werk in het riool­wa­ter. Met deze werk­wijze redu­ce­ren wij op de kosten, bijvoor­beeld de huur­kos­ten van machi­nes. Veel opdracht­ge­vers vinden dit erg aantrek­ke­lijk in hun keuze voor een geschikte partner in leiding­werk. Door op deze manier mee te denken in projec­ten, laten wij onze meer­waarde zien.

Rense de Keijser

Project­lei­der, GW Leiding­tech­niek BV

Boskalis

Valkenswaard

2020

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This