Bovengrondse infra

Rioolomlegging N69 bij Valkenswaard

Provincie Noord‐Brabant legt een nieuwe randweg aan rondom Valkens­waard (Grens­cor­ridor N69). De aanleg van de nieuwe randweg, die met name het vracht­ver­keer om Valkens­waard en Waalre moet leiden, zorgt voor een verbe­te­ring van de leefbaar­heid voor de bewoners in de regio. GW Leiding­tech­niek BV werkte in opdracht van hoofd­aan­nemer Boskalis aan de rioolom­leg­ging van de N69 bij Valkenswaard.

Van ontwerp tot uitvoering

Provincie Brabant richt zich met deze nieuwe weg op duurzaam­heid en innovatie. Een weg die klaar is voor de toekomst. Het huidige materiaal van de riole­ring was verou­derd en werden door GW Leiding­tech­niek BV vervangen door duurzame varianten. Naast uitvoerder binnen dit project waren wij ook de ontwerper van het nieuwe leiding­werk. In samen­wer­king met Aquabrain is het eerste ontwerp in augustus 2019 gepre­sen­teerd aan Boskalis en Water­schap De Dommel. Door betrok­ken­heid van veel partijen was het van belang om een breed gedragen oplos­sing voor het riool­ont­werp op te stellen. In nauw overleg zijn we in december tot een defini­tief én uitvoe­rings­ont­werp gekomen.

Op twee locaties

In mei 2020 startte de eerste werkzaam­heden rondom de nieuwe randweg. De werkzaam­heden vonden op twee locaties plaats, bij Riethoven (kruising Akkers) en Wester­hoven (kruising N397).  Op de eerste locatie werden alle huidige materi­alen vervangen voor duurzame varianten op het bestaande tracé. De PVC vrijverval riool werd vernieuwd en er is een GVK mantel­buis aange­bracht. Op de tweede locatie waren de werkzaam­heden wat complexer.

Innovatief

Op de tweede locatie is een GVK leiding gelegd in een nieuw tracé en is de huidige beton­lei­ding verwij­derd. Het nieuwe leiding­werk moest daarbij worden aange­sloten met het bestaande riool. Op dit punt laten wij zien dat GW Leiding­tech­niek BV innova­tief is in het vervangen van leiding­werk. Waar mogelijk laten wij namelijk alles zo lang mogelijk in tact. Uitein­de­lijk bouwen we binnen één dag alles om en sluiten het leiding­werk aan op het bestaande netwerk. Deze innova­tieve aanpak vergt een goede planning vooraf met de opdracht­gever en continue afstem­ming met de uitvoer­ders op locatie. Met deze werkwijze reduceren wij op de kosten, bijvoor­beeld de huurkosten van machines. Veel opdracht­ge­vers vinden dit erg aantrek­ke­lijk in hun keuze voor een geschikte partner in leiding­werk. Door op deze manier mee te denken in projecten, laten wij onze meerwaarde zien.

Een mooi stukje werk in het riool­water. Met deze werkwijze reduceren wij op de kosten, bijvoor­beeld de huurkosten van machines. Veel opdracht­ge­vers vinden dit erg aantrek­ke­lijk in hun keuze voor een geschikte partner in leiding­werk. Door op deze manier mee te denken in projecten, laten wij onze meerwaarde zien.

Rense de Keijser

Project­leider, GW Leiding­tech­niek BV

Boskalis

Valkenswaard

2020

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This