Bovengrondse infra

Rioolomlegging N69 bij Valkenswaard

Provincie Noord‐Brabant legt een nieuwe randweg aan rondom Valkens­waard (Grens­cor­ridor N69). De aanleg van de nieuwe randweg, die met name het vracht­ver­keer om Valkens­waard en Waalre moet leiden, zorgt voor een verbe­te­ring van de leef­baar­heid voor de bewo­ners in de regio. GW Leiding­tech­niek BV werkte in opdracht van hoofd­aan­nemer Boskalis aan de rioolom­leg­ging van de N69 bij Valkenswaard.

Van ontwerp tot uitvoering

Provincie Brabant richt zich met deze nieuwe weg op duur­zaam­heid en inno­vatie. Een weg die klaar is voor de toekomst. Het huidige mate­riaal van de riole­ring was verou­derd en werden door GW Leiding­tech­niek BV vervangen door duur­zame vari­anten. Naast uitvoerder binnen dit project waren wij ook de ontwerper van het nieuwe leiding­werk. In samen­wer­king met Aqua­brain is het eerste ontwerp in augustus 2019 gepre­sen­teerd aan Boskalis en Water­schap De Dommel. Door betrok­ken­heid van veel partijen was het van belang om een breed gedragen oplos­sing voor het riool­ont­werp op te stellen. In nauw overleg zijn we in december tot een defi­ni­tief én uitvoe­rings­ont­werp gekomen.

Op twee locaties

In mei 2020 startte de eerste werk­zaam­heden rondom de nieuwe randweg. De werk­zaam­heden vonden op twee loca­ties plaats, bij Riet­hoven (krui­sing Akkers) en Wester­hoven (krui­sing N397).  Op de eerste locatie werden alle huidige mate­ri­alen vervangen voor duur­zame vari­anten op het bestaande tracé. De PVC vrij­verval riool werd vernieuwd en er is een GVK mantel­buis aange­bracht. Op de tweede locatie waren de werk­zaam­heden wat complexer.

Innovatief

Op de tweede locatie is een GVK leiding gelegd in een nieuw tracé en is de huidige beton­lei­ding verwij­derd. Het nieuwe leiding­werk moest daarbij worden aange­sloten met het bestaande riool. Op dit punt laten wij zien dat GW Leiding­tech­niek BV inno­va­tief is in het vervangen van leiding­werk. Waar moge­lijk laten wij name­lijk alles zo lang moge­lijk in tact. Uitein­de­lijk bouwen we binnen één dag alles om en sluiten het leiding­werk aan op het bestaande netwerk. Deze inno­va­tieve aanpak vergt een goede plan­ning vooraf met de opdracht­gever en continue afstem­ming met de uitvoer­ders op locatie. Met deze werk­wijze redu­ceren wij op de kosten, bijvoor­beeld de huur­kosten van machines. Veel opdracht­ge­vers vinden dit erg aantrek­ke­lijk in hun keuze voor een geschikte partner in leiding­werk. Door op deze manier mee te denken in projecten, laten wij onze meer­waarde zien.

Een mooi stukje werk in het riool­water. Met deze werk­wijze redu­ceren wij op de kosten, bijvoor­beeld de huur­kosten van machines. Veel opdracht­ge­vers vinden dit erg aantrek­ke­lijk in hun keuze voor een geschikte partner in leiding­werk. Door op deze manier mee te denken in projecten, laten wij onze meer­waarde zien.

Rense de Keijser

Project­leider, GW Leiding­tech­niek BV

Boskalis

Valkenswaard

2020

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This